11:00 | Ем болсын
11:10 | «Маңызды мәселе» – Қайталау