20:00 | «Маңызды мәселе»
20:50 | Бабалар сөзі – өсиет